Posted on

Dla kogo może być szkolenie BHP online? Dotyczy wszystkich poziomów zatrudnienia: pracowników, pracodawców i menedżerów. Ten kurs zidentyfikuje typowe zagrożenia i skuteczne środki kontroli, aby pomóc ci pracować bezpieczniej i zrozumieć, jak twoje własne działania wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo innych. Szkolenie BHP online umożliwia również wniesienie znaczącego wkładu do dowolnego systemu zarządzania BHP, który wspiera przejście do innych miejsc pracy. Uczestnicy zapoznają się również z analizą ryzyka i jego wpływem na zdrowie i bezpieczeństwo, a także zgłaszaniem incydentów i sytuacji awaryjnych.

Kluczowe fakty dotyczące szkoleń BHP w Internecie

 • Idealna motywacja do rozpoczęcia nowej pracy.
 • Zapewnij materiały do ​​nauki.

Cele szkoleniowe, dyskusje i prezentacje dotyczące następujących tematów:

 1. Wprowadzenie do BHP.
 2. Ocena ryzyka.
 3. Ogólne zagrożenia i kontrole w miejscu pracy.
 4. Zgłaszanie incydentów i sytuacji awaryjnych.

Szkolenie BHP online jest dostępne dla szkoleń wstępnych i okresowych. Ma na celu zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia bezpiecznych warunków pracy, oceny zagrożeń i ryzyka związanego z procesami pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami. Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek uczenia pracowników zasad bezpieczeństwa pracy. Zadaniem tego szkolenia jest ochrona życia i zdrowia człowieka w jego działalności zawodowej.

Szkolenia BHP online dla pracodawców

Szkolenie BHP online
Szkolenie BHP online

Wszyscy pracodawcy uczestniczący w szkoleniach BHP online zapoznają się z zasadami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Certyfikacja bezpieczeństwa i higieny pracy przyniesie korzyści wszystkim w każdej sytuacji zawodowej na stanowiskach kierowniczych w zależności od ich roli w temacie. Koncentrując się na roli kontroli, uczestnicy rozwijają podstawową wiedzę, która umożliwia im wykonywanie obowiązków w tym obszarze.

Po ukończeniu kursu pracodawcy rozumieją swoje role i obowiązki w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia oraz mogą skutecznie zarządzać procesami i procedurami, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Szkolenie online BHP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu umożliwienie przełożonym dogłębnego zrozumienia wszystkich aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. Rozumie znaczenie planowania, analizy ryzyka i organizowania wdrażania bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy. Obejmie to również procesy monitorowania, pomiaru i badania wymagane do sprawdzenia zgodności z prawem.

Szkolenie BHP online

Ten rodzaj szkolenia jest odpowiedni dla personelu, który samodzielnie realizuje zadania związane z ochroną pracy w przedsiębiorstwie. Szkolenie online składa się z wielu części, w tym testu i zakończonego egzaminem. Jeśli egzamin wykaże poprawną odpowiedź 50% lub więcej, jest on uważany za zdany, a certyfikat można wydrukować lub przesłać pocztą elektroniczną. Jeżeli liczba błędnych odpowiedzi przekroczy 50%, egzamin szkoleniowy zostanie uznany za niezaliczony i certyfikat nie zostanie wydany. Jeśli nie zdasz egzaminu, będziesz musiał zamówić szkolenie z zakresu ochrony pracy (płatne).

Szybkość uczenia się w środowisku online różni się w zależności od osoby (w zależności od szybkości czytania, wiedzy itp.). Szkolenie można przeprowadzić w kilku częściach według własnego uznania. Aby kontynuować naukę po przerwie, wymagane jest ponowne zalogowanie, a szkolenie BHP online będzie kontynuowane tam, gdzie zostało przerwane.

Szkolenia BHP online dla pracowników

Szkolenie BHP online dla pracowników składa się również z wielu części, w tym testu i zakończonego egzaminem. Takie kursy to Świadome Bezpieczeństwo, a program szkoleniowy zmienia podejście pracowników firmy do zasad BHP, zamieniając element ludzki ze słabego ogniwa w siłę firmy. Po ukończeniu kursu pracownicy pracują bezpiecznie, zmniejszając tym samym ryzyko finansowe w miejscu pracy. Szkolenie to może być ogólne i odpowiednie dla każdego pracownika firmy. Co ciekawe, niweczy oczekiwania osób szkolonych online co do ich nawyków.

Zapewnij pracownikom rozpoczynającym pracę wstępne szkolenia BHP online, takie jak:

 • Zakres odpowiedzialności i uprawnienia pracowników w obszarze BHP.
 • Przyjmuj osobistą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 • Zasady poruszania się po terenie firmy.
 • Rodzaje zagrożeń wypadkowych i najważniejsze środki zapobiegawcze dla danego miejsca pracy.
 • Czystość stanowisk pracy i miejsc wykonywania obowiązków zawodowych.
 • Sposoby postępowania z wypadkami w miejscu pracy i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Regularnie organizuj szkolenia BHP online dla zatrudnionych pracowników. Ze względu na wygodę opcji online coraz więcej pracodawców kieruje swoich pracowników na tego typu szkolenia. Nauka nie zakłóca przydzielonych harmonogramów pracy, ponieważ nie jest związana z nieobecnościami pracowników. Materiały przekazywane podczas szkolenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, a certyfikaty są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy.